gala

Disclaimer

Op deze site van de Nederlandse Volleybal Bond als ook de Nederlandse Vereniging voor Volleybal Oefenmeesters en (eventueel toekomstige) overige leveranciers van informatie zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. De hiervoor benoemde organisaties hebben zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze volleybalsite en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. De NeVoBo en de NVVO staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De betrokken partijen aanvaarden geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. NeVoBo en NVVO wijzen iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

De partijen garanderen evenmin dat deze volleybalsite foutloos of ononderbroken functioneert. Op www.volleybal.nl wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door de betrokken partijen niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. NeVoBo en NVVO wijzen iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.
De NeVoBo en NVVO, respectievelijk de rechthebbenden, behouden alle rechten (waaronder auteurs- en merkrechten) met betrekking tot op www.volleybal.nl gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is uitsluitend met bronvermelding toegestaan deze informatie zonder schriftelijke toestemming te gebruiken, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen.

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van NeVoBo , NVVO en eventueel andere betrokkenen.
Op www.volleybal.nl en op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

© Copyright 2006 Nederlandse Volleybal Bond

Colofon 

De technische realisatie en de hosting van deze website worden verzorgd door Veldhuijzen Producties.